Souhlasím se zpracováním osobních údajů. / I agree with processing my personal data by the organisers.

    Prohlašuji, že startuji na vlastní nebezpečí a budu dbát pokynů organizátorů. Zároveň přebírám veškerou odpovědnost za členy členy svého týmu, spolujezdce a případnou způsobenou újmu třetím osobám. / I declare that I will start on my own risk and will follow the instructions of the organisers. At the same time, I take full responsibility for the members of my team, co-drivers and any damage caused to third parties.